Sõjajärgne individuaalelamu Nõmme miljööalal

Kaitsja: Mariette Aavik
Juhendajad: Mag Riin Alatalu
Eelretsensendid: Mag Leele Välja
Kaitsmise aasta: 2010
18.08.2010
Magistritöö käsitleb Nõmmele II maailmasõja järgsel ajal ehitatud individuaalelamuid ning kõnealuse hoonetüübi problemaatikat praegusel Nõmme miljööväärtuslikul hoonestusalal. Magistritöös vaadeldakse individuaalelamut kui nähtust omas ajas: antakse lühiülevaade sõjajärgsest elamuehitusest, normatiividest ja piirangutest ning individuaal- ja tüüpprojektidest. Käsitlemist leiab tugevate arhitektide pärand sõjajärgsel Nõmmel ning omanike võimalustest ja positsioonist tulenev n.ö. sotsiaalne kihistumine. Hoonete ehitusliku kehandi kõrval hinnatakse seega ka individuaalelamute inimlikku mõõdet ning tähendust eestlase koduna rasketel aegadel. Toonase individuaalelamu olemuse paremaks mõistmiseks, antakse lühike ülevaade
hoonetüübile iseloomulikust haljastusest, kujundusvõtetest aias ning interjööris.
Magistritöö analüüsib Nõmme miljööala inventeerimise mahuka väli- ja arhiivitöö põhjal kogutud statistikat ja esitab peamiselt autori originaalse fotomaterjaliga
illustreeritud näiteid hoonete erinevatest tüüpidest, ajastuomastest kujundus- ja dekoorielementidest. Hoonetüübi analüüs aitab teadvustada ka selle nõrku külgi - ülimat tundlikkust ehituslike muudatuste, juurde- ja pealehituste suhtes.
Töö raames tegeletakse põhjalikumalt Nõmme miljööala ehitustegevust reguleerivate seaduste ja piirangutega ning juhitakse tähelepanu just selle hoonestuse tüübi ohtudele. Ühtlasi käsitletakse antud magistritöö kirjutamise ajal menetluses olnud Nõmme
linnaosa üldplaneeringut, millel on Nõmme miljööala tuleviku osas otsustav mõju.
Eelkõige aga tegeletakse miljööväärtusliku ja elukohana kõrgelt hinnatud Nõmme ning sõjajärgse individuaalelamu omavaheliste suhete ja tulevikuväljavaadetega.


Faili nimi: magistritoo.pdf
Faili suurus: 6.88MB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: lisa_1_aastakaigud_koond_1941-1969.pdf
Faili suurus: 283.82KB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: lisa_2_arhitektid_nommel_1941-1969.pdf
Faili suurus: 158.73KB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: lisa_3.pdf
Faili suurus: 872.82KB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: lisa_4_1941-1969_ajajark_model.pdf
Faili suurus: 1.16MB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: lisa_5.pdf
Faili suurus: 1.38MB
Ava dokument Lae alla