The Textile Environmental Conditions and the Resource Needs of Building up Shared Storage Facilities for Museum Collections. (Keskkonnatingimused teks

Kaitsja: Theodora Kormpaki
Juhendajad: Dr Kurmo Konsa
Eelretsensendid: Mag Kaie Kukk
Kaitsmise aasta: 2012
19.01.2012
Magistritöö eesmärgiks on tekstiilesemetele keskendudes esitada teoreetiline raamistik ja pakkuda välja praktilisi lahendusi võimaliku muuseumide ühishoidla kavandamiseks. Magistritöö annab ülevaate tekstiilmaterjalide haldamise, hooldamise, seisundi ja säilitamise hetkeolukorrast neljas Eesti muuseumis: Eesti Vabaõhumuuseumis, Eesti Ajaloomuuseumis, Tallinna Linnamuuseumis ja Harjumaa muuseumis. Tihedas koostöös nimetatud muuseumidega on läbi viidud hoidlate uuring, seisukorra kaardistamine ning tekstiilesemete seisundi analüüs.
Kuna tekstiilesemete säilitamise juures on olulised nii nende materjal kui ka valmistamise viis, siis magistritöö teoreetilises osas on lühidalt esitatud ülevaade tekstiilide materjalidest ning neid mõjutavatest keskkonnatingimustest. Samuti antakse põgus ajalooline ülevaade tekstiili kasutamise traditsioonidest Eestis.


Faili nimi: master_thesis_theodora__kormpaki.pdf
Faili suurus: 4.21MB
Ava dokument Lae alla