Teadusprojekt Tallinna vanalinna jätkusuutlik haldamine ja eksponeerimine

Prindi aruanne

Täiendav info:
Uuringuaruanne koosneb neljast peatükist:
Esimeses analüüsitakse Tallinna vanalinna interjööride restaureerimist ja turismi võimalikke mõjusid sellele tuginedes eelkõige vanalinna elanike ja kinnisvaraomanike sotsioloogilisele uuringule ning 2021. a kevadel täiendavalt muinsuskaitsespetsialisti ja maalikonservaatoriga läbi viidud intervjuudele.
Teises peatükis on kaardistatud, milliseid Tallinna interjööre suurtele turismigruppidele (eelkõige kruiisireisijatele) juba tutvustatakse tuginedes turismivaldkonna spetsialistidega tehtud intervjuudele
2019. a lõpus ja 2020. a alguses.
Kolmas peatükk tutvustab Arhitektuurikeskuse interjööriekskursiooni kui suhteliselt uut ja alternatiivset lähenemist interjööride tutvustamisele. Peatükk tugineb 2020. ja 2021. a läbi viidud
intervjuudele Arhitektuurikeskuse ekskursioonide korraldajaga ning isiklikule kogemusele nii interjööri-ekskursioonide läbiviija kui osalejana.
Neljandas peatükis ja lisas 1 on kaardistatud arhitektuuriajalooliselt huvipakkuvaid interjööre Tallinna vanalinnas ja selle ümbruses, mis peaks olema enamasti ligipääsetavad ja millel on kasutamata
turismipotentsiaali.

Teose nimi: Ajaloolised interjöörid ja turism: IV vahearuanne
Dateering: 09.09.2021
aruanne.interjoor.pdf
aruanne.interjoor.pdf

Originaalfail

ts_iv_vahearuanne.jpg
ts_iv_vahearuanne.jpg

Originaalfail